Opatření pro podnikatele a zaměstnavatele

23. 3. 2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který platí pro území České republiky od 12. 3. 2020 po dobu 30 dní (tedy do 10. 4. 2020 včetně) má vláda České republiky a jí zřízený krizový štáb právo stanovovat opatření (např. zákazy, příkazy, doporučení), kterými dochází k omezení základních práv a svobod občanů. Na úrovni krajů má tuto pravomoc hejtman, na úrovni obce pak starosta.

Opatření pro podnikatele a zaměstnavatele

Nejvýznamnějším opatřením je uzavření škol a omezení pohybu, což má významný vliv na činnost podnikatelů. Vláda proto přichází i s různými opatřeními, jejichž účelem je zmírnit následky současného stavu. Níže naleznete stručný přehled základních opatření i uvedení těch, o kterých se v současné chvíli teprve jedná.

 

SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA

Zde je několik výjimek zejména za účelem zachování zásobování. Úlevy se týkají dodržování povinných přestávek v řízení, dočasně je zrušen zákaz jízdy nákladních vozidel na dálnicích a silnicích I. třídy v neděli mezi 13–22 hod. a řidiči, kterým by skončila platnost profesních průkazu z důvodu chybějících školení, mohou pokračovat ve své činnosti. Více na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

 

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ A POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

U profesí, kde je potřeba zaměstnavatelům předkládat zdravotní průkaz (např. pracovníci ve stravovacích zařízeních, prodejnách potravin, úpravnách vody, výrobě kosmetiky), lze u nových zaměstnanců nahradit tento průkaz čestným prohlášením, jehož vzor je uveden např. zde: https://www.businessinfo.cz/legislativa/cestne-prohlaseni-docasne-nahrazujici-zdravotni-prukaz-a-zdravotni-zpusobilost/;

 

U zaměstnanců není potřeba provádět periodické lékařské prohlídky. Platnost povolení k zaměstnání, povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu. Toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením.

 

PŮJČKY PODNIKATELŮM

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátek. Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace byla 5 miliard Kč. Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020, 8:00. Nicméně nešlo o úvěry pro drobné podnikatele, ale spíše o úvěry pro střední velké podniky, kdy minimální výše úvěru byla 0,5 mil Kč a maximální 15 mil. Kč.

Podrobnosti na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/

 

Nově vláda schválila Program COVID II. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících a končí na 15 milionech. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun.

 

Poskytovaná záruka bude krýt pravděpodobně až 80 % komerčního úvěru a zároveň žadatel bude moci čerpat finanční příspěvek až 1 mil. korun na úhradu úroků. Předpokládaná doba ručení bude tři roky. Zaručovaný komerční úvěr bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Konkrétní parametry této formy podpory včetně dalších informací k programu se připravují a budou zveřejněny v nejbližších dnech. Zahájení samotného programu COVID II je očekáván zhruba za dva týdny.

 

Podrobnosti na https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

 

FAKTICKÉ ODLOŽENÍ POSLEDNÍ VLNY EET

Ačkoliv změna zákona navrhována nebude a povinnost tedy nadále trvá, Ministerstvo financí České republiky deklaruje na svých stránkách, že Finanční a Celní správa bude maximálně tolerantní k případným zjištěním, že povinnost není splněna. Bude plnit výhradně poradní funkci a nebude udělovat žádné sankce, pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit. Překážky k registraci do systému elektronické evidence tržeb mohou nastat technické, například karanténa podnikatele, omezení pohybu nebo omezení úředních hodin finančních úřadů. Stejně tak mohou být překážky obdobného charakteru i u dodavatelů pokladních zařízení. Tříměsíční toleranční pásmo se bude týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, a to bez nutnosti prokazovat zavinění související s koronavirem.

 

LIBERAČNÍ BALÍČEK

Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím připravilo sadu opatření, v jejichž důsledku dochází k faktickému odložení povinnosti podání daňového přiznání na 1.7.2020, přičemž o odložení není nutné individuálně žádat.

 

Připravena je možnost individuálně požádat o prominutí úroků z prodlení (z posečkání) z pozdně zaplacené daně a pokuty za pozdní dodání kontrolních hlášení k DPH, a to za níže uvedených podmínek:

·           žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (písemně, DS, EPO, ústně do protokolu), formulář není stanoven – podává se volnou formou;

·           žádost je podána ve lhůtě 3 měsíce od právní moci platebního výměru a má odkladný účinek (platební výměr za pozdní dodání kontrolního hlášení do 1 000,- Kč nebude zasílán);

·           pouze do 31. 7. 2020 je odpuštěn správní poplatek (jinak 1 000,- Kč);

·           ke dni podání žádosti je daň zaplacena, kontrolní hlášení podáno;

·           součástí žádosti je doložený ospravedlnitelný důvod, kterým je nově i prokázání, že prodlení s úhradou daně či nepodání kontrolního hlášení je důsledkem působení mimořádných opatření (dokládá se např. počtem karantén, nemocí, ošetřovaček; seznamem stornovaných zájezdů/vstupenek/akcí; porovnáním tržeb; výpadky výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele);

·           žádost nebude úspěšná u subjektu, u kterého je evidováno závažné porušení daňových a účetních předpisů (např. nespolehlivý plátce DPH, trestný čin daňový, zajišťovací příkaz, pokuta podle zákona o účetnictví, ztěžování či maření výkonu správy daní – 2x za posledních 12 měsíců výzva správce daně ke splnění povinností).

 

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

OSVČ může požádat o ošetřovné, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Žádost se podává obecním živnostenským úřadům a ten ji neprodleně předává Ministerstvu průmyslu a obchodu, který bude vyplácet dávku 424,- Kč na základě čestného prohlášení.

 

Pro dávky ošetřovného nicméně platí stejné podmínky, jako kdyby je čerpal zaměstnanec, tedy platí následující:

·           uzavření školského/dětského zařízení – (jesle, mateřské školy a základní školy), a to i z rozhodnutí zřizovatele;

·           nárok na OČR má jeden z rodičů (nebo postupně) s dětmi do 13 let;

·           platnost od 11. 3. do odvolání daného uzavření školských zařízení;

·           nedochází k výkonu práce, tzn. rodič čerpá volno.

 

PROGRAM ANTIVIRUS

Toto opatření má pomoci zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci nechodí do práce buď proto, že jim byla nařízena karanténa, nebo pro to, že musel zavřít provozovnu a nařídil jim volno a platí jim náhradu mzdy. Nevztahuje se tedy na homeoffice či případy, kdy zaměstnanec byl převeden na jinou práci.

 

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu týdne od 23. 3. 2020.

 

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům

V případě nařízené karantény vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

 

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Pokud zaměstnavatel nařídil zaměstnanci volno pro překážky na jeho straně a touto překážkou bylo uzavření provozovny, je zaměstnanci vyplácena zaměstnavatelem náhrady mzdy nebo platu ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

 

KURZARBEIT

Pokud se na vás nevztahovala povinnost uzavřít provozovnu, přesto však z důvodu poklesu odbytu jste museli nařídit zaměstnancům volno z důvodu jiných překážek na straně zaměstnavatele a platíte jim náhradu mzdy, sledujte pečlivě jednání vlády, která by měla na začátku týdne (od 23. 3.) jednat o opatření, v důsledku, kterého by i vám mohla proplatit část těchto náhrad, které platíte svým zaměstnancům. 

 

NÁVRH NA ODPUŠTĚNÍ POVINNÝCH ODVODŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje prominutí plateb na povinné důchodové pojištění až na 6 měsíců, konkrétně v období mezi březnem až srpnem 2020. Cílem snížení odvodového zatížení OSVČ je umožnit jim překonat toto kritické období při udržení podnikání a v plném rozsahu zachovat jejich schopnost pokračovat v něm i po skončení současných omezení. Pro OSVČ, kteří již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude v případě schválení zákona na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září. Zákon bude parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze pravděpodobně projednán již v úterý 24. 3. 2020.

 

POSEČKÁNÍ SE ZAPLACENÍM DANĚ

Pro ulehčení situace můžete využít standardního nástroje upraveného daňovým řádem, a to posečkání se zaplacením daně, nebo zaplacení daně ve splátkách. Mezi důvody, pro které může finanční úřad rozhodnout o posečkání se zaplacením daně patří:

  • - neprodlená ztráta by znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu;
  • - byla by ohrožena výživa daňového subjektu, nebo osob na jeho výživu odkázaných;
  • - neprodlená úhrada by vedla k zániku podnikání daňového subjektu;
  • - při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti platit daň

Žádost se podává místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž tvrzené důvody musí být dostatečně prokázány. Za podání žádosti se platí poplatek ve výši 400,- Kč a daň může být odložena maximálně na 6 let.

Více informací naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-danovy-system-cr/letak.pdf

 

 

1

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.

OK